Na tomto mieste mal byť pôvodne mini foto baner.
Preto ak čítate tento text, zmanená to, že naša stránka potrebuje mať povolený JavaScript,
alebo vyžaduje novší Flash Player ako máte momentálne nainštalovaný.
Riešenie problému: Nainštalujete si novší Flash Player, alebo si povoľte zablokovaný obsah.

[CNW:Counter]
Počet ľudí na stránke: 36
sledujúcich kameru: 0
Loading

Dnes je piatok 23. februára 2018.
Meniny má Roman, Romana a zajtra Matej.

Pocasie
Fotografia na tento tyždeň: Fotografia na tento tyždeň
Lednický INFOKANÁL:
Hlavná prezentácia:
Prezentácia.pps  ?
19.04.2017, 12:10:14, 16, Streda, 6.05 Mb, 234 x

Dokumenty


Kalendárium kultúrnych podujatí obce Lednica na rok 2018.

HARMONOGRAM VÝVOZU komunálneho odpadu v obci Lednica v roku 2018.

Oznámenie zámeru obce Lednica o predaji majetku obce.

Uznesenie k zaburineniu pozemkov v zastavanom území obce.

Obec Lednica vyhlasuje verejnú súťaž na prenájom stánkov s občerstvením.

Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Lednica č. 3/2012, o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Oznámenie zámeru obce Lednica o prenájme majetku obce.

Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Lednica č. 3/2012, o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obchodná verejná sútaž na prenájom pozemku KN-E 978.

Oznámenie zámeru obce Lednica prenajať majetok obce.

Oznámenie zámeru obce Lednica prenajať majetok obce.

Oznámenie zámeru obce Lednica prenajať majetok obce.

Deň matiek

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane fyzickej osoby.

Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby pre Historicko – Astronomickú Spoločnosť.

Oznámenie zámeru obce Lednica o prenájme majetku obce Obec Lednica na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 7b-I-2012 zo dňa 20.02.2012 zverejňuje tento Zámer".

ČESTNÉ UZNÁNÍ za dlouhodobou podporu, autentické chování a rozvoj tradiční lidové kultury Bílých Karpat uděluje slovenské obci LEDNICA Evropská unie umění k příležitosti konání kulturní a společenské slavnosti "Tradičné lednické dožinkové slávnosti 2011".

Oznámenie zámeru obce o predaji majetku obce.

VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby pre Dobrovoľný hasičský zbor Lednica.

Kalendárium kultúrnych podujatí obce Lednica na rok 2011.

Zásady vybavovania sťažností v obci Lednica.

Štatút obce Lednica.

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Lednici.

Výzva k súťaži (Podprahová zákazka podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z.z.), Názov zákazky: „Podpora rozvoja cestovného ruchu – štúdie a analýzy“.

Zverejnenie zámeru verejného obstarávateľa, „Podpora rozvoja cestovného ruchu – štúdie a analýzy“.

Výzva k súťaži (Podprahová zákazka podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z.z.), Názov zákazky: „Podpora rozvoja cestovného ruchu – prezentácia regiónu“.

Zverejnenie zámeru verejného obstarávateľa, „Podpora rozvoja cestovného ruchu – prezentácia regiónu“.


Všeobecne záväzné nariadenieZ roku 2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 – Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Lednica

Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia č. 1/2017

Dodatok č. 4 k VZN č. 5/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole s materskou školou.

Z roku 2016

Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Lednica číslo 1/2016

Z roku 2014

Všeobecné záväzné nariadenie obce Lednica č. 001/2014 o spôsobenáhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp.

Dodatok č.3 k VZN č. 5/2008, článok 2 bod 1 a 4 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastodnú úhradu nákladov v školskej jedálni a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s Materskou školou podľa Zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Z roku 2012

Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2008, článok 2 bod 1 a 4 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s Materskou školou podľa Zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Všeobecné záväzné nariadenie obce Lednica č. 3/2012, o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Všeobecne záväzné nariadenie o užívaní verejných priestranstiev v obci Lednica č. 1/2012.

Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluţieb na trhových miestach a uskutočňovaní jednorazových hromadných akcií v obci Lednica č. 2/2012Z roku 2011

Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2008, článok 3 bod 4,5 a 6.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lednica č. 1/2011 o opatrovateľskej službeZ roku 2010

Dodatok č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Lednica č.7/2008, o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lednica č. 3/2010 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou Jána Amosa Komenského, Lednica č.350 spadajúcej do zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lednica.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lednica č. 2/2010 o umiestňovaní a vylepovaní plagátov a iných nosičov informácií na území obce Lednica.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lednica č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lednica.

SMERNICA c. 1/2010 o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely Obce Lednica.Z roku 2009

Organizačný poriadok obecného úradu v Lednici.

Dodatok č. 1/2009 k PREVÁDZKOVÉMU PORIADKU POHREBISKA.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lednica č. 3/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom obce.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lednica č. 2/2009 o zmenách v súvislosti so zavedením meny euro.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lednica č. 1/2009, ktorým sa vydáva POVODŇOVÝ PLÁN ZÁCHRANNÝCH PRÁC OBCE LEDNICA.Z roku 2008

Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2008, článok 2 bod 1 a 4.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lednica č. 8/2008, ktorým sa menia niektoré VZN obce Lednica v súvislosti so zavedením meny euro.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lednica č. 7/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lednica č. 6/2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lednica č. 5/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s Materskou školou.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lednica č. 4/2008 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu v obci Lednica.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lednica č. 3/2008, ktorým sa vydávajú ZÁSADY O HOSPODÁRENÍ S MAJETKOM OBCE.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lednica č. 2/2008, ktorým sa ustanovuje postup na verejné obstarávanie tovarov a služieb podlimitných a podprahových zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou.

ŠTATÚT OBCE LEDNICA.Z roku 2007

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Lednica č. 5/2007 o podmienkach predaja a poskytovaní služieb a určovaní času predaja a času prevádzky služieb na území obce LEDNICA

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Lednica č. 3/2007 o chove, držaní a ochrane psov na území obce Lednica

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Lednica č. 2/2007 o poskytovaní dotacií z rozpočtu obce LednicaMapa stránky     Administrácia     Kontakty

© 2009 - 2018 Lednica - oficiálne stránky obce.